మాడ్చేద్దామా? మసి చేద్దామా? మకిలంతా నీ మంటతో కడిగి, మరో జీవితం షురు జేద్దామా?

మాడ్చేద్దామా? మసి చేద్దామా? మకిలంతా నీ మంటతో కడిగి, మరో జీవితం షురు జేద్దామా?

గ్లాసుడు మజ్జిగ ఒక్ఖ గుక్కలో తాగాలనుందా?
బక్కెట్టుతో చన్నీళ్ళు బుర్రమీద దిమ్మరించుకుని ‘ఆఆఆహా’ అని హాయిగా అరవాలనుందా?
చెరువు కనిపించగానే చెంగున నీళ్ళలోకి దూకి చేపలా ఈదాలని జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా అనిపించలేదా?


అయితే మరి వెంటనే విజయనగరం రండి… :|:(

మార్చి చివర్లోనే మాడు పగిలిపోతోందిక్కడ.. మరి ముందుముందెలాగో?

Categories: తెలుగు, poetry, summer, sun, vizianagaram | Tags: , , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “

  1. kranti

    It will happen in bangalore also soon…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: