ఉల్లి పకోడీ


చలచల్లని చలి గాలుల్లోనూ ఉడుకుల వేసవి సాయంలోనూ
కాలాతీతం కావ్యోద్దీపం వెచ్చని పచ్చని ఉల్లి పకోడీ
వద్దనగలమా కాదనగలమా వద్దని కాదని వదిళెళ్ళడమా
ముందరి కాళ్ళకు బంధం వెయ్యదె వెచ్చని పచ్చని ఉల్లి పకోడీ.

ఉల్లి పకోడీ

Categories: తెలుగు, food, kitchen, traditional recipes | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: