మసాలా గారెలెన్నున్నా మామూలు గారెనే మిన్న


తాజా కరివేపాకు ఘుమఘుమల కమ్మటి నూలుపప్పు పచ్చడితో వేడి వేడి గారెల కొండను ఢీకొందాం!
మసాలా గారెలెన్నున్నా మామూలు గారెనే మిన్న

Advertisements
Categories: family, food, health, kitchen, my, recipes, traditional recipes | Tags: , , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: