Author Archives: balu

About balu

పుట్టినచోటే ఆగదు చినుకు ... అడుగెట్టిన చోటే ఆగదు బ్రతుకు .... ఎందుకు పుటకో .. ఎందుకు చావో ... చచ్చేలోగా గమ్యం వెతుకు ... అది చేరేవరకు తప్పక బ్రతుకు.. తల ఎత్తుకు బ్రతుకు ... తల ఎత్తుకు బ్రతుకు ... The one word that best describes me is 'bold'... I don't argue with hypocrites ... I am yet to learn sugarcoating my frankness... I don't wear a smiling mask and I smile only when I am really amused.. I am silent when I am thinking... గెలిచేవరకూ ఓడిపోగలిగే సత్తా ఉన్నప్పుడు కోరుకున్నవాటికన్నా కోల్పోయినవే ఎక్కువుండటం పెద్ద సమస్యేంకాదని నమ్ముతాన్నేను. .. ఎన్ని కొమ్మలు నరికినా ఎదిగే చెట్టు నా ఆదర్శం. ఎన్నిసార్లు క్రిందపడినా ఎగిరే కెరటం నా దైవం. ఎదురీత నా మతం. ఎదురెళ్ళటం నా నైజం. మిన్ను విరిగి మీద పడినా, ప్రపంచమంతా ఎదురు నిలిచినా, పీక తెగి క్రింద పడినా.. నమ్మిన దానికోసం నిలుచునే ఉంటాన్నేను. మనో దౌర్బల్యం అస్సలు నచ్చదు నాకు.. I believe in transparency. I play lot of chess and all outdoor games besting many. I like interacting with new people but hesitate to make new friends, not many do mean it... ముగ్గురు మరుగుజ్జులకన్నా పొడుగ్గా ఉండటం కన్నా, పదిమంది పొడగరులకన్నా పొట్టిగా ఉండటం నాకిష్టం. I admire psychology and philosophy. I adore people who made great sacrifices for the benefit of mankind, and also those who silently make little contributions to their fellow-humans without expecting anything in return. I am a kind of "half-of-me-party-hard-in-crowds-n-the-other-half-loves-reading-books-on-a-lonely-beach" person.

Quick trick: How to get rid of Youtube Ads without paying any money?

Are you tired of those YouTube ads? They are killing us with their monetization for sure.. I in fact like online ads, but if there a ton of them on every video I watch (one every 5-8 minutes), then its too irritating, right?

If there is a way you can avoid those Ads without paying a single dollar, won’t you be happy?   Here are the steps and how it works:

Please note, this works best only with “Firefox browser and Yahoo! search engine”.. I will explain why and also my observations.  Don’t worry, you won’t be missing your favourite search engine..  Please read on.

Step-1:  create a keyword for your video searches:

for that matter any ‘type’ of searches. Firefox is “the best browser today” (read the recent stats) and the ability to add keywords to your searches is one of the most powerful features of this browser.
Untitled

 1. Go to “search.yahoo.com” and go to the ‘videos’ section;
 2. Search for a random keyword… your name may be 🙂 its the sweetest word in the world right?
 3. The yahoo search engine gives some results..
 4. Right-click anywhere in the search bar white space and look for ‘Add a keyword for this search’ (pl chk the picture)
 5. You will be asked for a ‘Name’, ‘Folder’ and a ‘Keyword’.. Don’t worry about the first two.  Just enter a keyword, lets say:  ‘vids‘ and save it.

Step-2:  Do you watch only YouTube videos? How to do site-specific search queries:

Almost all the search engines accept keywords like “site:youtube.com” if you want only the YouTube videos… But I won’t use it because there are many other websites that serve stunning videos (Vimeo, Vessel etc). So lets just leave it to the engine Indexing for now.

But if you want to watch a specific video link you found in YouTube, then this keyword surely helps.  Lets see few examples:

Open a new browser tab (Ctrl+T or Cmd+T) ;

 1. You want to watch some review videos of a smart watch.  In the browser url, type:  “vids Garmin Fenix 5s reviews” .
  • please note the ‘vids’ keyword is the first word
  • and enjoy the review videos without any ads.  If you do the same search on youtube directly, they will kill you with ads. I will explain whats going on behind the scenes shortly.
 2. You want to watch a specific movie link you found on YouTube. Then, in the browser url, type:  “vids site:youtube.com Madhurashtakam by Vijay yesudas”.. And voila! that would be the first card shown to you without any ads. 🙂 enjoy.
  • please note the ‘vids’ keyword is the first word
  • now you have a ‘site:youtube.com’ that searches only YouTube

Other benefits of watching videos this way:

 1. Almost all the search engines present the videos in a ‘cards view’.. Yahoo customizes this experience to give you a preview of the video too.. So you can quickly identify whether its a fake title of the movie or not.   Remember seeing your favorite star in the video thumbnail, but the actual video is a different movie?  Now, these previews help with that.
 2. You can do these searches in a private window in firefox, so that Google or any one else would never know what you search for or keep your search profile… (If privacy is a concern for you, nothing beats Firefox… and if you are really paranoiac, pl checkout the ‘Tor Browser’ or ‘jails on USB’.
 3. You can move thru multiple videos any number of times without any ads. ( I mean you will see one or two every now and then, but its not like YouTube taking your experience for granted).
Look carefully, there are no Ads (those yellow line breaks)

Look carefully, there are no Ads (those yellow line breaks)

So Why Yahoo? Can I use bing or google search?

As a matter of fact, you can use any search engine. As long as you are using Firefox browser, you can add a keyword to your favorite engine and start watching videos without many ads.

But why Yahoo?  There is a very logical+philosophical reason to that.  Do you know why Google started Chrome? Or Bing wanted a search share? Hmm… Lets not go there but, in my observation:

 1. Google Chrome at one point will realize you are a real user watching videos and will start pumping the ads slowly. So its a strict no-no.
 2. Bing and Yahoo are same, because Yahoo in turn is using Bing results only.  But the problem with Bing becomes evident when it comes to user experience.. I see trouble playing the previews, issues with saving buttons and intermittent ads still popping up.  You can check both engines and see the difference if you still insist.  But my vote goes to the seamless yahoo experience.
 3. And the last but the best reason is that for each query, yahoo makes an API call to bing which in turn could have scraped the video indices in another API call.. So that double whammy is helping get rid of the ads altogether.  (Think in terms of user agents, bot and cookies, headless profiles etc).

 

Does this trick  ALWAYS work?

I am happy to say, YES. If the video you are looking for is not in the search index of the engine, then you will have trouble pinpointing it in the query results.  But then, here is the magic wand:

Very infrequently, you would still see ads but not as much as a normal search query on the YouTube site itself.

Hope you enjoy reading and implementing this trick. Please spread the word.

thanks

balu

Advertisements
Categories: entertainment, online-life, analysis, experiments, infotainment | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Total family on the Trail, Season-1, 2018 — Lands-End-SFO

3.7 miles took 2 hours that also sizzled away some 1200 calories.. o yeah but the breathtaking vistas of the pacific ocean and the strange inspiration you feel when you are around the Golden Gate bridge are sure worth the effort.. A must for every family. And its a great start for the 2018 season.. stay tuned 🙂

Untitled

Categories: california, family, fathering, fun, health, hike, outdoors | Tags: , , , , | Leave a comment

How to make elephant’s toothpaste?

Kartikeya’s first chemistry experiment at home..

As parents, its first you who should understand how chemistry can excite kids and then make arrangements for them to explore and entice them into a journey thats worth all the pain in the laboratory 🙂

Long way to go my boy! All the best to you 🙂

Courtesy: “Stupendous Science Experiments” by Rob Beattie

Categories: chemistry, entertainment, experiments, family, fathering, fun, home, infotainment, kids, life, my, science | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Mt.Whitney prep test 1 – simple endurance – elliptical trainer – PASSED

1125 calories in 90 minutes.. Keep it at maximum resistance and do low RPM but steadily for an hour+ based on your stamina and aim for a 1000 cal minimum.

This is just the beginning. Please don’t try this without  knowing your own body limits.  Endurance tests are to be incremental in nature… tiny tiny at a time. Take it slow and take your time.

Untitled

Categories: hike, outdoors, plans, training | Tags: , , , , | Leave a comment

how do i explain who i am?

who i am

Categories: life, my, philosophy | Tags: , , , , , , | Leave a comment

అజ్ఞానేంద్రియాలు

అజ్ఞానేంద్రియాలు

Categories: తెలుగు, life, philosophy, suggestions | Tags: , , , , , | Leave a comment

whats fascinating in your kitchen today? Ootappam with peanut/mint chutney

Total time for prep: 18 minutes

Total Carbs: Just 153 per ootappam. (your RDI is approx 2500 so this is a wonderful breakfast overall)

First its the smell of this ‘two-minute–roasted-peanut-mint-chutney’ that calls you in into the kitchen, then the fermented batter sizzling on the pan with vapor bubbles on the glass top makes you peek and smell the onion/coriander toppings.. (at this point, you are half way closing your eyes, inhaling deeply and start bending your head backwards)

.. and the slice cut green chili, dipped in olive oil and torched to perfection pulls you in completely.

A perfect breakfast with a superb nutrition scale.. Try it out and flatter yourself 🙂

Untitled

Categories: family, food, fun, kitchen, traditional recipes | Tags: , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

A new English word: LapLaptop

Or is it “LapBoyLaptop”? Folks! Please advice and we can propose to Oxford… 🙂
A new English word: LapLaptop

Categories: family, fathering, fun, kids, life, my, parenting | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

boring food — boring person

boring food - boring person

Categories: food, fun, kitchen, quotations | Tags: , , , | Leave a comment

you can cook this sumptuous meal in 30 minutes

Untitled

 

It takes less than 30 minutes to cook this sumptuous meal and be happy you did a right thing today by NOT eating out.

Stewed jira-eggplant, braised bittergourd with jaggery and tamarind, hot spinach-zucchini-kadhi…. all under 30 minutes..

slow cooked to preserve the maximum nutrients… I can’t explain better than this pic.

B

Categories: food, fun, indian, kitchen, my, recipes, traditional recipes | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

You could be killing your mind… Slowly!… Right now…

You are different… Sooner or later, “difference” scares people

                                                 — from “The Accountant” movie.

Aha! so very true I testify 🙂 But I believe every man and woman are different, just that most of them form groups and stay confined to the circles of “like-mindedness” so much so that they antagonize anything out of their purview, their perception… The moment you tend to be in a fixed template psychologically, the moment you keep doing the same things every day, meet the same people and talk the same non-sense all the time.. It forms deep patterns in your mind that you slowly refuse to break out of…

Thats the beginning of the end of your own creativity.. Your own existence…

Thats how you could be killing your mind … Slowly… Right now.  Meet new people all the time. Go to new places. Do new things. Get new Ideas. Fight for your points. Disagree. Lose. Cry. Succeed. Laugh. Break down. Bounce back. Move on.

Thats whats life meant to be. You will certainly regret if you don’t live it.. certainly, right? 🙂

/ |B| \

Categories: friends, life, mind, my, outdoors, philosophy, psychology, suggestions | Tags: , , , , , | Leave a comment

incredible power of the wholegrain blackgram .. in your kitchen!!

To all those who don’t realize the incredible power of wholegrain blackgram, here is the most famous breakfast from India.. Steam boiled and served hot, these wholegrain idli coupled with pigeon-pea-powder-and-sesame-oil, tomoto-capsicum-and-garlic-chutney….

Not just for kids, this is an energy bomb for everyone to revive their boring days and dull weekends, go out and spend that energy blast ourdoors.. It all starts in your kitchen 🙂  ఇంటికి ఇనుము.. ఒంటికి మినుము 🙂

The ingredients, the combinations, the passed-down knowledge in handling, the simplicity in preparation, the amount of packed power ounce-by-ounce and most of all the undeniable taste that anyone and everyone comfortable with .. is what all makes the idli… the idli.

Untitled

Categories: తెలుగు, food, fun, health, kitchen, my, recipes, traditional recipes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

What is worth the wait for a weekend?

There are a ton of reasons people wait for a weekend.. But I do it for my fav dish that never disappoints.. The superb aroma, mouth watering taste, a wonder combination of vegetables, herbs and spices… Seen here is our signature Veg Biriyani 🙂
Untitled

Categories: food, health, indian, kitchen, my | Tags: , | 1 Comment

The simplest no-cost thing you can do to encourage clean energy: RECs

This is to all my family and friends in USA who wanna do their part and share environmental awareness… The electricity we consume from PG&E is sourced from coal ,solar, gas and many others… Once the electrons reach the grid, there is no way a consumer can distinguish where it is sourced from… But through RECs (Renewable Energy Certificates), you are demanding your utility company like PGE to increase their source share from clean energy… Wind farms rely on the revenue from RECs to offer their energy at a price that is competitive against fossil fuels.

I don’t understand why everyone is not jumping up to grab and buy RECs.. May be its just awareness.. So doing my part..

Technically, you don’t have to do anything except paying your monthly bill to Arcadia instead of PG&E.  Arcadia in turn will offer RECs to PG&E. How cool is that?

Referrals are a minor thing in this big picture but you also save a $25 on your first monthly power bill… And do your part to increase the demand for clean energy… I am sure you will be happy about it.. We should appreciate and encourage companies like Arcadia for fighting this thankless war.

Pl join this revolution here: http://www.arcadiapower.com/venkatabalas3625

Categories: environment | Tags: , , , , , | Leave a comment

Best of Indian Food (contd..)

Those kitchen-morons just don’t know the best of it all.. I am surprised to see the amount of negative publicity in the press around Indian Food. The number of options we have for low caloried, high fiber content coupled with super good nutrition is just mind blowing.   For example, look at this dinner option:

Bajra-Jowar Dosa topped with onions and served with veggie-filled Sambar ( a thick lentil soup with super beneficial herbs, spices and lots of vegetables ) and peanut chutney.

very delicious, mouth watering combination with amazing health benefits.. It takes pages to explain why you should focus on lentils, millets, fiber and vegetables..

Bon Appètit.

B

Untitled

Categories: food, fun, health, indian, kitchen, recipes, traditional recipes | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.