Author Archives: balu

About balu

పుట్టినచోటే ఆగదు చినుకు ... అడుగెట్టిన చోటే ఆగదు బ్రతుకు .... ఎందుకు పుటకో .. ఎందుకు చావో ... చచ్చేలోగా గమ్యం వెతుకు ... అది చేరేవరకు తప్పక బ్రతుకు.. తల ఎత్తుకు బ్రతుకు ... తల ఎత్తుకు బ్రతుకు ... The one word that best describes me is 'bold'... I don't argue with hypocrites ... I am yet to learn sugarcoating my frankness... I don't wear a smiling mask and I smile only when I am really amused.. I am silent when I am thinking... గెలిచేవరకూ ఓడిపోగలిగే సత్తా ఉన్నప్పుడు కోరుకున్నవాటికన్నా కోల్పోయినవే ఎక్కువుండటం పెద్ద సమస్యేంకాదని నమ్ముతాన్నేను. .. ఎన్ని కొమ్మలు నరికినా ఎదిగే చెట్టు నా ఆదర్శం. ఎన్నిసార్లు క్రిందపడినా ఎగిరే కెరటం నా దైవం. ఎదురీత నా మతం. ఎదురెళ్ళటం నా నైజం. మిన్ను విరిగి మీద పడినా, ప్రపంచమంతా ఎదురు నిలిచినా, పీక తెగి క్రింద పడినా.. నమ్మిన దానికోసం నిలుచునే ఉంటాన్నేను. మనో దౌర్బల్యం అస్సలు నచ్చదు నాకు.. I believe in transparency. I play lot of chess and all outdoor games besting many. I like interacting with new people but hesitate to make new friends, not many do mean it... ముగ్గురు మరుగుజ్జులకన్నా పొడుగ్గా ఉండటం కన్నా, పదిమంది పొడగరులకన్నా పొట్టిగా ఉండటం నాకిష్టం. I admire psychology and philosophy. I adore people who made great sacrifices for the benefit of mankind, and also those who silently make little contributions to their fellow-humans without expecting anything in return. I am a kind of "half-of-me-party-hard-in-crowds-n-the-other-half-loves-reading-books-on-a-lonely-beach" person.

yet another hidden gem of Indian Cuisine — అరటి పువ్వు రోటి పచ్చడి

raw banana flower bracts pounded in a rock mortar and pestle, added curd, raw green mirchi paste along with a heavy dose of mustard then tempered with traditional spices in peanut oil … Its all.. simple yet a bliss to eat in.  yes.. a bliss.

Untitled

Advertisements
Categories: తెలుగు, food, fun, health, indian, kitchen, recipes, traditional recipes | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

How does a simple Indian meal look like?

A freshly made authentic Indian meal would typically start with pleasing your eyes before teasing your taste buds. The herbs and spices involved in the making of each ingredient are carefully cooked in a specific style to maximize taste while minimizing nutrient loss.  And no doubt there is a lot of science in an Indian kitchen that straightly dictates your overall physical and mental health.

The fact that it makes you feel hungry as soon as you look at it and the tremendous knowledge handling taste, texture and nutrition are enough of an evidence of the Indian culinary wisdom.

In the picture below is an Andhra style meal — one cup of rice served with a vegetable curry, one pickle, one curd-based chutney, dried curry leaf powder topped with a little spoon of fresh ghee… and of course a yummy ripe banana.

Enjoy the meal.
How does a simple south indian meal look like?

Categories: food, indian, kitchen, my, tradition | Tags: , , , , | Leave a comment

Syllogismic philosophy — appreciating a person

People influence you in many indirect and subtle ways. Whether your interaction with a man is good or bad, there is always a lesson for you.. May be you learnt how to talk better, how not to initiate/end a conversation, handle a situation, opened up a new life style option or just realized how important your other friends are..

He could have funded your meal silently, or just your food for thought.  He could have sponsored your journey to realization or just poked your ego for good.

You never know, until “you” introspect deeply.  Never ever get offended by a person. And always appreciate them.

syllogismic philosophy -- appreciating a person

Categories: life, my, philosophy | Tags: , , , , | Leave a comment

ఎంత దూరం వచ్చేసాం మనం?

తలగడ కూడా లేకుండా నేలమీద పడుకుని ఒళ్ళుమరిచి నిద్రపోయిన రోజుల్నించి,
ఇంటిముందు గేటు మీద జాజి పందిరి పరిచిన ఆహ్లాదపు సాయంత్రాల్నించి,
పెరట్లోని పాడి ఆవు పాలతో పాటు పంచిన ప్రేమామృతపు జ్ఞాపకాల్నించి,
పక్కింటి నాని గాడు పాలకోసం గుక్కతిప్పకుండా ఏడిస్తే కనుక్కోవడానికి వెళ్లిన అమ్మ అక్కడే కబుర్లు చెప్తూ ఉండిపోతే, వంటింట్లో మాడిపోయిన వంకాయ కూర వాసనల్నించి..

ఎంత దూరం వచ్చేసాం మనం?

అలుపు తెలియని పరుగులో అదుపు లేని బతుకులో, ఆకాశ హర్మ్యాల మధ్య అనంత జన వాహినిలో,
ఆనవాలు లేని అంతరాత్మతో, అస్తిత్వపు సంక్షోభంతో, ఆశనిరాశల సందిగ్ధంతో, అసలేమీ చెయ్యలేని అసహాయతతో ..

ఎంత దూరం వచ్చేసాం మనం?

భోగి పొద్దున సెగల అంచున వేడి కాగిన వెర్రి బాల్యం
సంకురాతిరి సందెవేళల సిగ్గులొలికిన కౌమారం
కనుమ పగటిని కక్కముక్కల కాకతీరిన యౌవనం
అన్నిపోయెను సున్న మిగిలెను అయిన చావదు చాంచల్యం

మంచి మరచెను సుద్ది విరచెను మనిషి మనిషినె కుంగదీసేను
కరడుగట్టిన గుండెలు పట్టుకు మరెంత దూరం వచ్చేసాం మనం?

B

Categories: తెలుగు, emotions, life, my | Tags: , , , | Leave a comment

Is your kid “foodthusiastic” at the dining table?

Do you cook once and eat it for a week? yuck! (sorry, I honestly didn’t mean to insult you) Are you killing your kid’s taste buds and enthusiasm with stale, reheated, boring food? Don’t you agree defrozen items from a Microwave Oven can never ever compare with a Mother’s warm and fresh magic delicacy?
In a world obsessed with Calories but not Kitchen Wisdom, at times when eating out is considered convenient and fashionable but cooking your daily food is looked down, with families hardly having enough time to cook, sit down and eat together, if your kid is NOT saying this everyday, every week, at least once in an year, then you as a parent is a complete failure:

“<grins>Mommy! You are the best cook in the world</grins>”

PYKFTW – NTWFYK

In the Pic below is one of the super man snacks that a kid can get… minapasunni

“ఇంటికి ఇనుము – ఒంటికి మినుము” కదా మరి 🙂
minapasunni

Categories: తెలుగు, family, food, fun, health, indian, kids, kitchen, my, suggestions, traditional recipes | Tags: , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Travel log: Six days in SoCal

Roadtrips in Southern California are sure a true mix of technology and nature. 2 days in Los Angeles, 2 days in Joshua Tree National Park and 2 more days in Legoland gave us a perfect blend of fun, infocation and entertainment.

Day-1:

what else goes first? The Universal Studios, yey.  Start early if you are visiting for the first time because you need to catch up with a lot of rides. And if its December-31st, then you would get to enjoy live music and frenzy crowd dancing until midnight and finish it with a brief but amazing fireworks.

Day-2:

Here you have a really lot of options. We went to the Science Museum for a leisure day of infotainment. Don’t miss the IMAX movie experience, its one of the biggest screens in the world.  You may prefer to stroll among the exhibits, but let kids roll all day and tire them with some science 🙂 You may drive to the BAPS swaminarayan temple if you have spare time and energy in the evening.

Untitled

Lotus Pond — BAPS Swaminarayan Temple, LA

Do you have the heat image of your family? :P

Do you have the heat image of your family? 😛

Day-3,4:

Drive to the Joshua Tree National Park, to slow down your watch and mind. Mesmerize yourself with a million stars in the sky and a zillion cacti on the ground :). The skull rock is silly but together with one of its kind — cholla cactus garden — would make a day full of fun for your kids. I think the baby cholla cacti  are some of the cutest in their category, no wonder they are called the “teddy bear cholla” 🙂 We did our first exotic hike of the year on the “hidden valley trail”,  with tall boulders all around, walk by the world-famous climbing destination the “Burrito rock” and of course watch your kids jump, climb and run in every direction. Its important to keep them on the trail, watch the plants and other micro organisms.  Test your leg muscles too and your shoe grip. There are no cabins inside the park, only campgrounds but there are many hotels just outside the park entrance.   If you are an astro enthusiast, then you are in the right place. Just go out after dark and grab yourself an experience of a life time.

Untitled

At the “Hidden Valley Trail” head

Untitled

It takes to become a Junior Ranger.

Untitled

Ranger’s check point

Untitled

Cactus cactus lots of cactus

Untitled

Skull Rock

Untitled

Cholla Cactus Garden

Day-5,6:

LegoLand. This is a place that sure entices every kid with a lifetime of memories. Their Lego characters coming live, trivial but funny rides and lots of walking and excitement around.

Legoland -- you can never leave without buying something :P

Legoland — You can never leave without buying something in that shop.

Untitled

Hero Factory 🙂

Bonus:

They say the roadtrip between SFO and LA would take at least a week if you are serious about all the places in between, thats so very true. But when you are doing it for the first time, don’t miss the Carrizo Plain National Monument and the Soda Lake.

Watching the San Andreas Fault stretch a hundred miles with your naked eye  leaves you in awe.

The Petroleum Highway and the thousands of “Oil Derricks” swinging like giant dolphins doing Sine curves will bring smile onto your face and explains something that drives that metal body under your steering wheel.  The “driving buds” in your brain would sure get some satiation 🙂

Untitled

Thats one grand plain and my next campground for star gazing 🙂

thats my best possible shot at the San Andreas Fault

thats my best possible shot at the San Andreas Fault — it stretches hundreds of miles on the West coast… Just from the Soda Lake with a good wide-angle lens, you can capture at least a few miles of it.. An iphone camera doesn’t do any justice to that spectacular view 😦

bumblebee on the south bed of Soda Lake

Bumblebee at the south bed of Soda Lake

Road in Carrizo Plain approaching Soda Lake south bed

Road between Taft and Carrizo Plain National Monument

Petroleum Highway & the Oil Derricks

Petroleum Highway — thousands of Oil Derricks

Right, thats all. There are many other places worth your time :).. Just start driving first.

thanks for reading.
B

Categories: California, car, family, fun, hike, infotainment, kids, national parks, outdoors, roadtrips, secret, travel | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

What makes you happy?

Untitled

Categories: car, life, philosophy, roadtrips, travel | Tags: , , , , , , | Leave a comment

strengthy breakfast

ఉల్లి చట్నీతో మినప రొట్టె, పటుకో ఒక పట్టు
ఉదయాన్నే జీవాత్మని ఉషారుతో మెలిపెట్టు  — ©balu

Categories: తెలుగు, food, health, indian, kitchen | Tags: , , , , , , | Leave a comment

wanna generate your own bodyheat in cold winters? Try “Pudina Thepla”

Untitled

Wanna dine light but with hellafa fiber, anti-oxidants, low-calorie-high-energy cereals and essential elements with a punch of herbal medicine right in your kitchen? Taste this raw mint, cumin, coriander, saunf, red chilli and turmeric that went into the making of simple rotis served with a spicy curry of cabbage, carrot and beans.

When the dominating aroma of fresh mint reaches your nostrils, the strong flavor fills your palate and the cool aftertaste makes you close your eyes and bend your head back, then you know you are ready for dinner 🙂

Not to mention the heat it all generates, you surely would be more resilient to the winter weather 🙂 hail the herbs.

Kitchen Credits: Master Chef Latha

Categories: food, indian, kitchen, recipes, traditional recipes | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

how to entice a kid to his breakfast?

how to entice a kid to his breakfast?Just a lil trick I thought worth sharing. When kids say they are not in a mood for breakfast but its time, you can certainly grab the ‘parent’ wand and force them eat something, but thats not what the daddy here does 🙂 I asked them to the kitchen, made them break the eggs, wash the veggies, light up the stove, put the pan and toast some bread slices. In the meantime, I beat the eggs and cut the veggies. Then they added a good amount of garlic salt and jira masala, readied another pan and butter.. One kid  wanted a dotted-sauce outlining and the other a linear ketchup border 🙂 Daddy bows like a magician and voila!

Cheddar jack cheese on garlic omlette with 17-grain bread sandwitch is deliciously ready 🙂

and they ate it happily.. thats the finishing touch.  Hope this gives you a message.  Happy Thanksgiving week 🙂

 

Categories: family, fathering, food, fun, kitchen, suggestions | Tags: , , , , | Leave a comment

Why is a Tooth-fairy so important?

why is a Tooth-fairy so important?  Enriching a childhood doesn’t always take a lot of planning or effort. You must ensure their imagination goes on and on and up and deep.. Because :

Better you imagine, better you create

and we need more creators in this world than consumers 🙂

Tooth-fairies probably are the most basic points of interaction with a kid’s imaginary world 🙂

Here is Kartik’s letter to the fairy and the gift she left on the window sill overnight. He is already excited about teleporting 🙂

 

Categories: family, fathering, home, kids | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

rain bargain

   
rain rain come again
peace and tranquil in bargain
make it wet and bring petrichor
bet a little soul regain
each corridor cute again

                                                ©balu

rain rain come again

Categories: california, my, poetry, writing | Tags: , , , , | Leave a comment

When did I last feed my soul?

Looks like “Robert Frost” is inspiring me from the moment I toopaperback cover: "The Poetry of Robert Frost" by Connery Lanthemk this book into my hands 🙂

wish i could run away from this world for a while

no kindle could replace a real book beguile

hand-in-hand with an author so humble n habile

shooting your spirit like an inter space missile

is what all a man can do with a mind docile and soul juvenile  ©balu

 

Categories: books, great men, life, mind, poetry, writing | Tags: , , , , | Leave a comment

you are welcome to the family foosball championship (weekly)

 

  • Every Sunday afternoonUntitled
  • You and your spouse are a team
  • Each team plays 3 games with all other teams on that day
  • Potluck or Pizza Lunch
  • Entry fee $10 (to start with) and the lady in winning team takes all

Lets have some fun as adults. Bring your kids too but focus on your own game. They can play separately :). We can drop the entry fee if none of the teams are interested in OR we can bump it up, bet separately likes if someone wanna become a little richer by the evening 🙂

This is an open invitation welcoming you all to get hands on and have some fun. Beer and wine are on the house 🙂

Please feel free to ping me for any questions or directions.

🙂

Categories: california, entertainment, family, food, friends, fun, my | Tags: , , , , , , , , , | Leave a comment

apple ripples

If you hear someone bite an apple loudly, you will most likely to eat an apple yourself in the next few days.

Do you agree?

Categories: food, fun, health, logic | Tags: , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.