analysis

what do school kids and software engineers and managers all need alike?

మట్టి గాడీల్లో మాంచి గెత్తం వేసి, కంటి పాపలా చూసుకుంటూ కొబ్బరినీళ్లు పోసి పెంచుతుంటే, పూలూ పళ్ళ మధ్యన కలుపు మొక్కలు కూడా పెరుగుతాయిరా బుజ్జిగా! వ్యవసాయం చేసేటోడు ఆ పిచ్చిమొక్కల్లో నేలతల్లి బలం చూస్తాడు, నీరు పారిన తీరు చూస్తాడు … సాయంకాలం ఓ గంట ఎక్కువ పనిచేసి కలుపు మొత్తం పీకి పక్కన పోస్తాడు … మర్నాడు పొద్దున్న మరింత అందమైన ప్రపంచాన్ని ముందు రోజు రాత్రి కలల్లోనే చూసేస్తాడు …

అంతేగాని, చేసిన పనికి ఇలాంటి ఫలితం వస్తోందేంటని పని పూర్తిగాకుండానే బెంగ పడిపోయేటోడు, ఆఖరికి అనుకున్నంత ఫలం రాలేదని బావురుమని ఏడ్చేటోడు, అసలు మొత్తం బెడిసికొట్టినా అక్కడితోనే బతుకు తెల్లారిపోయిందని చేతులెత్తీసేవోడు వాడు రైతే కాడు … వాడు మళ్ళీ ప్రయత్నించలేడు .. పడి లేవలేడు ..

అందుకేనేమో బడికెళ్లే పిల్లలదగ్గరనుంచి బడాబడా కంపెనీల్లోని ఇంజినీర్లూ మేనేజర్లవరకూ అందరినీ ఓ ఏడాది తప్పనిసరిగా వ్యవసాయం చెయ్యమని ఆదేశించాలి మన ప్రభుత్వం.

Advertisements
Categories: analysis, తెలుగు, office, suggestions | Tags: , , , , | Leave a comment

greatest trick for better communication between wife and husband, men and women.

I finally figured it out and its my responsibility to share this secret recipe with the rest of the world. Whenever a husband communicates with his wife, he must remember these 3 rules: 1) Say it with love; 2) Say it softly; 3) Say it again… I bet you will never have a communication problem again.. for all the marital bliss for eternity.. All the best to you.
greatest trick for better communication between wife and husband, men and women.

Categories: analysis, తెలుగు, emotions, family, fun, life, my, philosophy, recipes, world | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

What is so wrong with “conveniences”?

I didn’t see a better example for something that was running in my mind for many months, what can be so wrong with a cuttable kitchen-ready coconut? 

cuttable kitchen-ready coconutNo, there is nothing wrong with the coconut or the business model that made it ready for the kitchen. You don’t have to worry about breaking it, no hassle with the safety of your fingers, right?

But the problem is its too much of a convenience.  At the cost of what? They cut the coconut in two halves and then drained the actual tasty water that was inside (probably there was another business around bottled coconut water).  Then they sealed the two halves with a hard ‘wax’ after filling the space with distilled water and some air. That water is labelled ‘undrinkable’ and you have to drain it after “cutting your coconut” into two nice pieces with a normal kitchen knife.

So far, so good. If you want a coconut along with its natural refreshing water, then buy a normal coconut and break it yourself.  Or if you want the convenience and pleasure of cutting it with a normal knife, then buy this.

I thought a ‘convenience’ is something that makes my life easy. The ‘cost’ I am paying in return, often goes into fine print and I was made to conveniently miss it.

There are tons of such conveniences in our every day life and we are silently paying a price. Our lives were just good without any of these conveniences but we chose them, we pay a price and we miss something in the process, something natural, something good.

Don’t jump into any conclusions yet, but lemme give you few more examples:

 1. We were walking, cycling or taking a public transport to go to a workplace or a museum etc, but now with the transport ‘conveniences’, we go there by a car. Lets not talk about congestion, pollution and global warming now, NOT YET.
 2. We were buying fresh vegetables, or grow them in backyard, or store them for a short period of time, but with all the storage ‘conveniences’, you hardly eat fresh vegetables but just keep them in refrigerator for a very long time, I have seen people frequently throwing away rotten veggies and spoiled meats, almost every week. Lets not talk about the cost of growing and the cumulative loss now, NOT YET.
 3. Many of the families have even given up cooking as a daily activity, with the advent of all cuisine ‘conveniences’, that they just eat out every day.. almost every day. I can’t even imagine myself in their shoes but lets not talk about MSDs, health hazards, carcinogenic preservatives used in restaurants and their lethal impact now, NOT YET.
 4. We were playing outdoor games on a daily basis or spending lot of time outdoors otherwise, but with all the living room ‘conveniences’, we are stuck to TV, I mean your every day entertainment whatever it is.  Tell me what is used more frequently? Your TV or your treadmill? Be frank.
 5. We used to remember by heart, at least 20 phone numbers, another 20 full postal addresses, at least 200 names of people in every day life, people at the vegetable market, grocery store, bus conductors, autowallahs and who not? And the thousands of interactions it triggered, hudreds of relationships and tens of friends. But with all the electronic ‘conveniences’, we hardly remember 2 phone numbers. We don’t go out for shopping groceries, clothes, books at all. The e-commerce is slowly taking it away and yes, there is a ‘one-click’ ordering convenience too. Lets not talk about how many businesses are shutting down in your local area now and the wonderful personal moments you missed just like that, NOT YET. 
 6. We used to go out with different kinds of people and when a true difference came up, we fought, we patched up and then we moved on. We lived a 100 years together in spite of all our differences. But with the advent of friendship ‘conveniences’, you go out with like-minded people. you cut down your risk of getting into a difference. Lets not talk about how you just screwed your mind into a comfy-zone and forever denied it an opportunity to evolve, and thereby run into relationship issues later, NOT YET.

In fact, this list is endless. I don’t want to sound ridiculous or unwelcoming of the modern day changes or the techy pleasantries we enjoy having accustomed to live with.

But I want you to consciously look out and understand the price you are paying for the convenience you are claiming. I am sure it will change your life and lifestyle. 

Thanks for reading.

B

Categories: analysis, entertainment, friends, fun, health, home, life, my, suggestions, urban, world | Tags: , , , , , , , | 1 Comment

Why should you vote for Trump this time?

Before we start:

 1. In POLITY, you first have to get rid of your emotions. That is mandatory, to think clearly, to take better decisions (before or after) getting elected as a leader.
 2. Even a voter has to do the same thing, get rid of his own emotions to elect his leader. Because the leader gonna change a lot of things for you. and you can change a lot of things for your leader. So, both of you pl do this first.
 3. Lets then briefly touch upon how America can influence the other countries. Oil, Gold, Dollar Value, Military, Science, Space, Agriculture, Trade, Internet, Secret Services.. These are the major fields where big Daddy is the supreme commander OR share the seat with few others, so can ‘decide’ or ‘veto’ almost anything, LITERALLY. Why am I saying this? because you should understand the difference between MONEY and POWER.. because you should know that a businessman may slow down after a trillion dollars in his pocket, but a power monger can never step back, can never slow down, and is ready to do anything to continue the chair.
 4. Now lets take a look at this entire election episode from 3 very very very broad angles.. EMOTIONS, POWER and MONEY… and we can then drill down to granules and subjective issues later.

Where do we start?

Identifying and acknowledging the problems at MACRO level is the basic thing to start with. And what are the critical issues now for America? We can broadly say:

 1. People — Employment, Immigration, Diversity, Co-existence …
 2. Processes — Infrastructure, Manufacturing, Wages …
 3. Security — Internal and External, then Terrorism …
 4. Society — Guns, Drugs, Healthcare,  Color, Racism …
 5. Polity — National and International affairs, State Resources, Imports and Exports …

So how do we take it?
While the manifestos and rosiness of the candidates’ views are debatable enough, it is important you should mention the issues you would tackle in the next few years.. I would prefer you to be frank if you are going for a President. As a common man, I see the top issues as:

 1. China: Yes, this huge country with enormous man power is crippling many Economies in the world with its behemoth manufacturing capabilities. In a way, China is offloading its burden of over-population very cleverly on every other country. I didn’t say its illegal, I said its clever. And on top of that, China and America have intertwined their Economies so badly that one would surely pull the other down in any eventuality.
 2. Mexico: Yes, human resource contribution from this country is undeniable. The nuts and bolts of every day American life is mostly a Mexican blessing. But it also brings in other issues like illegal immigrants, drugs, violence, cross boarder crime etc. On a different note, these are common issues every time a rich and poor country duo sit side by side.
 3. Taxes: The amount of American profits stashed outside this country is just staggering. The wealth of 1-percenters must be respected and handled carefully to encourage them bring that money back, contribute positively and fully to the American society. No way that would happen if you increase taxes. That would be a blunder which would drive many billion dollars away and out.
 4. Terrorism: Now its truly global and who fed and raised this beast? What is the crux of this violence? How would have Arms deals and International politics influenced this from the beginning? Who were the people behind? What are the profits at stake?
 5. Freedom: From the hand gun of an octagenerian in a remote farm house, to the music from an LGBT club in the center of a cosmopolitan city, what defined the American life and success is Freedom, Opportunity and Equality. Its admiring work by few of the Statesmen that built the foundations of deveopment in this country. American History is so fascinating for sure and I will study it for my thesis but as of now, I couldn’t stop praising those people and circumstances who resulted in this.

Now come back to the duo who are on the stage!

Both of them are keen to handle their manifestos in their own ways, but who is touching upon all the 5 above? with specifics? And what about the amount of diversion being created in this election? For a minute, forget this is a Presidential race and close your eyes and listen to what is happening:

Speeches:

 1. Clinton and Obamas: 80% talk emotional, nice quotes completely exploiting the other guy.. very formal and superbly trained professional presentations and speeches.. And hey! Why would you put the other guy’s resume on your own website? and see the content, so nicely written emotional propaganda.. aah! do you want to win? or do you want him to lose? There is a ton of difference..
 2. And you start your campaign web page with Captain Khan’s place in America. Don’t you? Such an emotional start. I salute him and his family and their sacrifice, but they are being played nicely this time.
 3. On the other hand, Trump acknowledges the actual problems with solutions I personally think are good but the way he presents them in TV is only fanning emotions… And the videos that are in circulation, the kind of remarks and quips he is known for, are completely unprofessional and seem to be intentional than illogical.

Positions:

 1. Lets just talk Taxes for the sake of time, space and complexity in this discussion. Lets ignore the friendship between politicians and billionaires, but just watch the Warren Buffet’s “promotional ” video. Wow, GDP itself is a screwed-up definition, ask any data scientist why including the 1-percenters income in this calculation would grossly influence the overall numbers. Ask a grass root level socialist activist, what percentage of people are on daily wages, middle class etc and how exactly they are represented in the GDP numbers, but what? Buffet is comparing the GDP of 1930 to 2016 and says a six times increase is an achievement? I didn’t expect him to talk like that and it hurts.. aah! What was the cost of living for two when you were a kid, dear Sir? And how can you compare two completely different scenarios? what was America in 1930 and what is it now? Are you really serious an average American is making $56k? How would a daily minimum wage of $10 correlate to the GDP averaging? Such a nice advertisement video with twisted facts..
 2. Your Inversion laws won’t work. Its a profit made in another country and that money won’t come back to US unless your tax is lesser. “exit taxes” are a joke and you don’t specifically talk implementation details. How can we decide it at all and make it work? Its common sense, that money would never come back with all the phoney affiliates and porous tax laws. Don’t fool the public please. And what? Have you been fighting inversions for the last one year? Another joke.. why didn’t you realize this much earlier? And will you raise $80 billion over the next decade? Thats peanuts when you compare it with the USD that is stashed outside US.  You must get the whole cake back, not just a tiny piece of it.
 3. Fair Share Tax? From the people who have shot down some comprehensive tax reforms to help the common man (Simpson-Bowles commission), you couldn’t “Limit mortgage deduction to exclude 2nd residences, home equity loans, and mortgages over $500,000” etc which was like one of the basic proposals but you want to sugar-coat your tax propositions with a $47 billion income on FST from the top earners? What a pity no one talks about all this on a neutral unemotional platform? And yes ‘middle class‘ is the catchy phrase in all the 3 debates.. grrrr!
 4. Buffet Rule” is bad. Instead of overhauling the entire tax code to fix the core problems, you are trying to add another layer of cheese on top of a rotten cake and still boast it? Taxing investment money will kill the economy, enthusiasm to do well, jobs and everything developing. I may sound like a Republican but I am just a common man looking at the complexities of tax from ground zero. Answer me.
 5. On the other hand, Trump’s vision talks common sense which appeals to me. Talk to any consultant in the Job market and he will explain the myriad ways to exploit the working companies here. Talk to any entrepreneur he will explain how the tax system is killing creativity by making it all so hard. Reducing the brackets, giving importance to child care provisions, raising deductions are what all needed by America now, if you ask me. Trump sounds right there.

Conspiracy:

 1. I can go on touching upon many other issues, but thats not my intention. There is something very dramatic in the 2016 American elections and this is the first time I am closely watching a Presidential race in America. I feel sorry that there are too many ’emotions’ involved that they seem more staged than spontaneous.  It gives me a feeling this is an election NOT for “eligible voters”, but for “gullible voters”.
 2. Republicans would have won this time hands down with any dumb nominee, be it anti-incumbancy, be it the Democratic failures, be it a reluctance to give them a 3rd time but the way Trump [is / or projected to be] handling it all in such an unsophisticated way surely is raising eye brows. When Democrats are running for a 3rd time, why would the main opponent suddenly turning out to be a misogynist, foul mouther, divisive politician, bankrupt businessman and a racist? Isn’t it more of a propaganda than what he actually is?
 3. The largest media house was talking about how bad trump is when the 2005 video came up.. But when Hillary’s campaign emails were leaked, they were talking about privacy laws than the content of the campaign drama. wow. Media is rigged for one time.
 4. Whether Trump is a conspiracy or not, I don’t see Hillary’s proposals do any good than on paper. And I see valid points in Trump’s positions.

Conclusion for now:

I don’t see two contestants here.. I see only Hillary.. and everything else is working towards making her win… Trump & Video Leaks, Putin & WikiLeaks might be two such cards played on EACH SIDE to let one lady win.. THATS ALL. Don’t let it happen if its true.

If she plays a puppet on the other side to make her own way, let the puppet win and slap the conspiracy. 

                                          OR

If this is not a conspiracy, then Trump’s proposals obviously make sense and he MUST win.

But of course, the choice is yours in this great country that has achieved MANY many things in just a few centuries where a bunch of ancient civilizations are still struggling on their knees. I respect America and its choice. Lets see.

thanks for reading. Please leave your comments.

B

Categories: analysis, money, politics, suggestions | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

mistakes made me

mistakes made me wise :)

Categories: analysis, california, life, me, philosophy | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

wasted knowledge

Untitled

Categories: analysis, life, mind, my, philosophy | Tags: , , , , , | Leave a comment

sorry Google! 3 features that make Yahoo! Mail the best

I take extreme care to evaluate neutrally and am surprised that I didn’t write this till today.  Here are the reasons that make yahoo mail the best in the industry, sorry Google, sorry Microsoft.

i) disposable mail ids:

Do you know Yahoo! gives you 500 disposable mail ids, with all incoming mail in one Inbox? What does that mean to you? Aha! It means no spam. Let me explain.

Its NOT ABOUT spam filters any more. However good your mail system is, if your email id is compromised, which is unavoidable, YOU GET SPAM.. so you must be getting a lot of unwanted mails by now.

Do you know, once your friend’s email account is compromised, your own email id is compromised too? No spam filter mechanism can stop the wrath then.  That starts pumping in a lot of spam. I know of people who just abandoned their ids only because they couldn’t help themselves out of the spam onslaught.

How good it is to shield your original email id from the rest of this world?  And here is how Yahoo!® solves my problem, of course along with the best in the industry Spam filtering. 

To use the disposable mail ids, I have to choose a root word, say ‘Bob’.  I then create multiple mail ids using this root word..

 1. For important web site registrations, I use ‘bob-register@‘; and if are you are really paranoic, you can even do a bob-tumblr@, bob-gmail@, bob-dmv@ etc..
 2. For non-critical web site registrations, for example, all my wine club associations, I use ‘bob-wine@‘.. Just every other Internet need is a new mail id now.. ‘bob-chess@’, ‘bob-car@’, ‘bob-parenting@’…or even a ‘bob-matrimony@’  or ‘bob-dating@’ 😉 😛
 3. All the mail coming in to all these ids would land in your original Inbox, at a single place., so you don’t even see any difference. The better part, no one else in this world knows your original email Id. 
 4. Now imagine, my wine club’s account is compromised and the ‘bob-wine@’ id is leaked into the open wilderness… I start getting 10’s of spam mails every day..
 5. As soon, as I see tall legs or viag** tablets in my emails ;), I simply delete the ‘bob-wine@’ and create a ‘bob-wine-2@’ for my wine club..
 6. swoosh!! my Inbox is clean now.
 7. The number in the end actually tells me how many times that account is compromised..If I see the ‘bob-wine-2@‘ is also compromised, then I know I have to delete that account for ever and preferably get rid of that club too.

This may sound like a lot of techie stuff or tedious to do or maintain, but its just a breeze doing, takes less than a minute.. and what you get in return is simply invaluable.. a spam free inbox.

Please check this cool feature out in your ‘Settings->Security-> Disposable addresses‘.


Update: The ‘+’ mails feature by google is very similar and unlimited too. But the biggest downside is that your original gmail id is still leaked.


 

ii) All other mail in Yahoo! Mail

Forget the technical name of it, but what this means is that all my Gmail®, all my Outlook® mail, all my AOL® mail, .. gaah! all at one place.. The Yahoo! Mail® Inbox.. How cool is that? You won’t realize the convenience until you start using it. Go ahead! Try it!

You can import many other mail boxes from ‘Settings->Accounts->Add Mailbox

iii) the eco-system that is called Yahoo!

This may sound like another geek rant or a promo, but this is the most important of all. Yahoo!® is not just a mail provider.. Its an eco-system…And its a market leader in many other fields like News, Finance, Sports, Flickr (best-in-industry photo management), Movies, Mobile..yahoo-mail-logo

 • you can use the all new Yahoo! Messenger® straight from your Inbox ( I will write about this stunning tool later at length).. who doesn’t have memories there?
 • you get a myriad of other tools like an online Notepad, Calendar, Contacts management etc..
 • you can integrate your Twitter®, Facebook®, LinkedIn® accounts for a better social experience custom tailored to you by Yahoo!®
 • you get an honestly better ‘News Feed’ all in a separate tab in the Yahoo! Mail®

I can go on and on about the Yahoo!® experience, but I want to leave it all here and let you explore it.  You better be the judge here.

thanks for reading.
/balu

Categories: analysis, design, online-life, suggestions | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

serious life lessons from my chessboard

I bet you can’t ignore these wits of wisdom from a simple board comprising of 2 teams, 6 unique characters and 64 alternating squares of color giving us an uncomprehending list of possibilities.

1. whatever happens, what’s next?

ups and downs, fuckups and flowers are all part of life. There is no point in getting bogged down by a setback. Pick your pieces together and take the next step. Don’t lose your heart and hope, until the flag is down 🙂 yes literally until the flag is down. Anything can change for better at any point of time.

2. one man army!

Its not just a phrase from any book. When you half close your eyes and stare at the board for hours at a stretch OR you go out into this concrete jungle and earn your daily bread, its all the same game. You are a one-man-army not fighting with anyone else but your own self.

If you can hear your mind thinking about the hundred possible ways of a win or loss, I am sure it makes you a calmer better person.

It weeds out the random behaviour from your daily routine. You become more and more silent, organized and disciplined as you realize your own limits.

3. patience is a virtue+++

I have to wait for my move.. and even when its my move, i actually have to wait a lot to make it.. If you don’t already know that long hours of wait time can factually burn you from inside, then you are a lucky guy.  Be patient always and believe in the cosmic benevolence. Respect the clock and respect the clock because impatience only insults the rotating hand.

4. you Vs. rest of the world..

This is the classic part of it all and I am not cynical, sardonic or preachy. There is only one you in this world and many a time, you will be left alone fighting your own war. And the whole world may stand against you. That would actually be the moment to prove your mettle. Fight it out with a smile. Rogue relations, sour friends, dumb managers, stupid neighbors, dirty drivers and junk Js are always there around you and will always be. What best you make out of them is what matters in the end.

5. loss is part of life 🙂

Many players have beaten me black and blue. On the board and off too.  I very well understood that I am a mere speck of sand on an endless ocean shore. In fact I have reached a point where I peacefully convinced myself that a loss is part of life. I can’t imagine myself without it. Neither would I be disappointed if I bump into my next ditch.

6. tourney OR a game?!#$

you may lose individual games but life is like an endless tourney. Its ok.. move on.. People won’t recognize you right on the first day first hand shake. You don’t get your dream salary from the very first month.. Dream girls are a myth. Owning a house in California is a mirage.. ;):P Keep going.  Thats the only best thing you can do. And when your flag is down in the end, no one would actually bother about the number of your wins or losses anyway. 😛

Agree? Thanks for reading.

-balu

Categories: analysis, chess, life, me, mind, philosophy, psychology, suggestions | Tags: , , , , , , , | Leave a comment

జీవితం ఒక దోశల దొంతర

జీవితం ఒక దోశల దొంతర

Categories: analysis, తెలుగు, kitchen, life, philosophy, suggestions | Tags: , , , , , | Leave a comment

“Quiet Poem”

quiet poem

Categories: analysis, fun, me, philosophy | Tags: , , , , , , | Leave a comment

great words from a great cook

Listening to the famous Chef Thomas Keller yesterday in the campus was so inspiring. Wanna know what lead him from a dishwasher to SEVEN grand Michelin Stars? #goosebumps

organization; efficiency; critical feedback; repetition; rituals; team work;

It was a certain feast for me when he explained each of these that gives me little more clarity in grasping where men fail whatever their field of work is, how teams flounder however ambitious their goals are, and in fact why success dates only a few.

B

Categories: analysis, great men, office, secret | Tags: , , , , , , | Leave a comment

how great are you?

wasted

wasted

Categories: analysis, family, friends, life, philosophy, suggestions, teachers | Tags: , , , , , , , | 1 Comment

OneNote vs EverNote — How Microsoft wins it hands down inspite of gray areas

I am a big fan of Evernote and used it extensively till today. I have more than 100 ‘notes’ in Evernote that keep me going.. Another 10 notes for quick scribbling in SimpleNote. But Microsoft’s OneNote has changed the game completely. I am super impressed with all the features and flexibility in OneNote and I am switching to it this weekend. SimpleNote is good too but its nowhere in the game as they work with only text and they have insurmountable issues with multi-device sync.

Hope my comparison in detail below helps you make the switch too 🙂 and wish the Microsoft works it out in the gray areas 🙂 o yes they are not perfect.
Please feel free to add/comment/counter if you have something to say.

OneNote Evernote
❤ You can type anywhere.. Wow.. Its an unending canvas. Really. 🙄
❤ Whatever you type is a ‘block’ that can be moved anywhere.. Wowow. 🙄
❤ Share the notes with anyone so you can collaborate together. .Free. 🙄 This is a pro feature so you have to shed $$
❤ Sections and Pages give you two dimensional flexibility and two layers of categorization. 🙄 Only ‘notes’ that are of course endless but you can’t further classify/seggregate them.
❤ Adding tags/margins to text is superb with lotta options. ‘To Do’ items are never organized so efficiently with dynamic checkboxes etc. 🙄 Only Tagging available but not superly organized.
❤ IFTTT and many other apps integrated. So when I wake up everyday, I can instantly see my sleep patterns in my notes. Its into GDOC till today, but notes are where I live all the time. 😐 Not many but I see IFTTT too now.
😐 ‘Versioning’ not available‘Versions’ available in web app but not yet in native MAC app ( only SimpleNote does it ) 🙄 ‘Versions’ not available ( only SimpleNote does it )
You can now ’email’ a note  and it appears in the default section. please confirm (Yes! available in Evernote too)
Sync with other devices (Android,Mac,Amazon). O yes. We can. But only Mac.I see it now on Android and Windows too.
🙄 ❤ ‘shortcuts’ to recently visited notes
🙄 No ‘custom tags’, No import feature ❤ Available.
👿 Telugu fonts are completely screwed up. Still figuring out. ❤ Evernote is much better.

thanks for coming here,

/balu

Categories: analysis, design, my, office, online-life, tech | Tags: , , , | 6 Comments

One reason why companies fail or their products flounder!

Intelligence can be cultivated… Hard-work can be farmed… Talent, Leadership, Aptitude and 100 other productive traits can very well be groomed, bred and gardened.  Even ‘Creativity‘ can be mined. But there is one characteristic thats just inherited and exhibited but can never be inculcated.. Most companies fail and their products flounder when they miss to appreciate this one innate instinctive impulse in their employees.

Frankness..

Yes, there are only a few souls in today’s competitive market that actually speak their mind out. A very few would push back something that is crappy but which is being forced onto them by a sole virtue of autocratic authority. Rest of the sheep would just accept and only make things worse by continuing to build stupid products and latching onto them until everything burns down to ashes.

Should I tell you the wonderful story of “the Emperor’s new clothes?” hahaha Its OK.. So the next time when you meet with someone who is talking straight, please don’t hesitate to jump and lock the lips 😉 🙂 😛

thanks for reading. Pl lemme know what you think.
*balu

Categories: analysis, tech, traits, world | Tags: , , , , , , , , , , | Leave a comment

First step to success!!!

first step to success!!!

and thats the beginning of a long walk to a better end!!!

Categories: analysis, life, me, mind, philosophy, world | Tags: , , , , , , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.